แบบทดสอบก่อนเรียน ม.5

Advertisements

แบบทดสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ1

ใบงานที่ 12

w12

ภาพการขยายผล social media_MTPK